Aem Paem

Param Parça

Örnek Cümle:

Gove barğniva engav aem paem ağav  =  Inek kayadan düştü param parça oldu.